Dades

Registres

Inscrita al registre mercantil de Madrid, tom 7387, foli 16, full M-119525.

Inscrita al registre d’empreses de seguretat amb el número 2463